Skip to main content
close video
Follow Us on WeChat Sign up to become a Disney On Ice Preferred Guest
เข้าร่วมประสบการณ์

เป็นแขกที่ต้องการ

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับข้อมูล รางวัลโบนัส และการอัปเดตการแสดงครั้งต่อไปที่กำลังจะจัดขึ้นในพื้นที่ของคุณ